Winkelwagen Geen producten

Algemene voorwaarden

 

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Hoe B.V.
Hoe B.V. is een handelsnaam van Horeca onderneming Epe B.V. Ingeschreven onder KVK nummer 8079774 te Steenwijk

1.              Definitie
1.1 Hoe B.V. is een handelsnaam van Horeca Onderneming Epe B.V., kantoorhoudende te ZUIDVEEN aan de Burgemeester Strooinkweg 86 handelend onder KVK nummer: 8079774
1.2 Overeenkomst: de overeenkomst, in welke vorm dan ook, die tot stand komt tussen Hoe B.V. en de Opdrachtgever, alsmede de wijziging of aanvulling daarop en iedere (nadere) bestelling die automatisch onder de Overeenkomst wordt gedaan.
1.3 Opdrachtgever: de wederpartij die met Hoe B.V. de Overeenkomst aangaat, dan wel om een offerte vraagt, door Hoe B.V. een offerte wordt toegezonden, of met Hoe B.V. ter zaak onderhandelt.
1.4 Totstandkoming Overeenkomst: De Overeenkomst tot stand middels aanvaarding door Opdrachtgever van het aanbod van Hoe B.V.. Aanbod en aanvaarding kunnen ook op elektronische wijze plaatsvinden door bevestiging per e-mail.
1.5 Producten: Miniatuur flesjes alcohol met daarop een eigen Ontwerp van Afnemer. De smaken zijn zelf vervaardigt onder de naam Hoe B.V..
1.6 Ontwerp: Ontwerp wordt gerealiseerd door Hoe B.V. naar de wensen van Opdrachtgever.
1.7 Bestellingen: Het aangaan van een Overeenkomst door Opdrachtgever. Bij het aangaan van alle Bestellingen gelden altijd dezelfde algemene voorwaarden.

2.              Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn integraal van toepassing op overeenkomsten van Hoe B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.
2.2 Hoe B.V. is niet gebonden aan eventuele inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever en sluit de toepasselijkheid daarvan nadrukkelijk uit.
2.3 De administratie van Hoe B.V. geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Opdrachtgever aan Hoe B.V. verstrekte bestellingen en gedane betalingen en van de door Hoe B.V. verrichte leveringen. Opdrachtgever erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
2.4 Indien enige bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook geldigheid zou missen, dan blijven de overige voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen in onderling overleg voorzien in een regeling ter vervanging van de ongeldige bepaling met zoveel mogelijk behoud van de strekking daarvan.
2.5 Hoe B.V. heeft te allen tijde het recht deze Algemene voorwaarden en de inhoud van de Website te wijzigen.
2.6 Alle toekomstige Bestellingen hebben dezelfde verkoop- en leveringsvoorwaarden als bij het aangaan van de eerste Overeenkomst.

3.              Aanbiedingen Producten en totstandkoming van de Overeenkomst 
3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.2 Orders zijn voor de Hoe B.V. eerst bindend, wanneer zij door de Opdrachtgever schriftelijk of elektronisch per e-mail zijn bevestigd.
3.3 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de orderbevestiging aanvaardt.
3.4 De Overeenkomst komt tevens tot stand op het moment dat Opdrachtgever telefonisch akkoord gaat met een nieuwe Bestelling die vervolgens door Hoe B.V. per e-mail of schriftelijk wordt bevestigd bij Opdrachtgever.
3.5 Bij gerede twijfel omtrent de kredietwaardigheid houdt Hoe B.V. zich het recht voor zonder opgaven van redenen bestellingen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde van een schriftelijk overeengekomen zekerheidstelling.
3.6 Bij gerede twijfel omtrent de kredietwaardigheid van Opdrachtgever, herhaald verzuim (zie artikel 5.4 van deze algemene voorwaarden) of onevenredig grote bestellingen, kan Verkoper eenzijdig besluiten een maximumbestelbedrag per Overeenkomst toe te kennen aan Afnemer
3.6 Opdrachtgever is verplicht om binnen drie weken na Overeenkomst al het benodigde materiaal voor het Ontwerp aan te leveren.

4.              Prijzen 
4.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en/of door Hoe B.V. aangegeven, gelden alle opgegeven prijzen inclusief verzendkosten, promotiematerialen en alle heffingen, belastingen, accijnzen , doch exlusief omzetbelasting en eventueel afzonderlijk gespecificeerde toeslagen en kosten.
4.2 Prijswijzigingen, waartoe Hoe B.V. te allen tijde gerechtigd is, zullen zo spoedig mogelijk op de gebruikelijke wijze worden medegedeeld aan de Opdrachtgever.
4.3 Kennelijke (manipulatie)fouten in de prijsopgave zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na het sluiten van de Overeenkomst door Hoe B.V. worden gecorrigeerd.

5.              Betaling, verzuim en ontbinding
5.1 Betalingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, verschuldigd voor de aflevering van Producten. De afnemer is door het enkele feit dat de betaling niet binnen de geldende betalingstermijn plaatsvindt, in verzuim.
5.2 In geval door Hoe B.V. met Opdrachtgever andere afspraken als beschreven in 5.1 zijn overeengekomen gelden de afspraken als bevestigd in onderhavige schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen.
5.3 Alle aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening van welke vordering dan ook. Opdrachtgever heeft tevens niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Hoe B.V. op te schorten.
5.4 In geval de Opdrachtgever de overeengekomen betalingswijze, betalingstermijn en betalingsverplichting niet nakomt is de Opdrachtgever van rechtswege, zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist, in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen uit welke hoofde ook van Hoe B.V. op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Hoe B.V. is alsdan gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst en van daarmee samenhangende of opvolgende overeenkomsten op te schorten of, ter vrije keuze van Hoe B.V., dit geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien de Opdrachtgever in verzuim is wordt Opdrachtgever tevens uitgesloten voor het plegen van iedere volgende bestelling tot het moment dat Opdrachtgever aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan.
5.6 Bij storneren van de betaling zal de Overeenkomst als nietig worden beschouwd. De aan de Opdrachtgever geleverde Producten zijn derhalve het eigendom van Hoe B.V.. In geval van storneren zal Opdrachtgever hiervan door Hoe B.V. op de hoogte worden gesteld. De Opdrachtgever dient zelf het initiatief tot onmiddellijke betaling te nemen. In geval van retourneren van de goederen, is dit voor rekening en risico van Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
5.7 Vanaf de dag dat betaling dient te geschieden is Opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd van 7% boven de wettelijke rente per jaar of voor het deel van dat jaar waarin zijn betalingsverzuim voortduurt.
5.8 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten verband houdende met de inning van enige vordering op Afnemer komen ten laste van Afnemer indien deze in verzuim is.
5.9 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging van de onderneming of ontbinding van Opdrachtgever wordt iedere Overeenkomst geacht te zijn ontbonden, tenzij Hoe B.V. binnen redelijke tijd mededeelt onder gelijktijdige volledige vooruitbetaling nakoming van de Overeenkomst te verlangen.

6.              Levering
6.1 Na sluiting van de Overeenkomst, is Opdrachtgever verplicht de Producten van Hoe B.V. af te nemen. Alle kosten en schade die voor Hoe B.V. ontstaan wegens weigering van ontvangst door Opdrachtgever van (een gedeelte van) de door hem bestelde Producten, zijn voor rekening van Opdrachtgever, kosten van opslag daaronder begrepen.
6.2 De door Hoe B.V. te leveren Producten gelden als geleverd indien deze op het overeengekomen adres ter ontvangst zijn afgeleverd. Het risico voor de Producten gaat bij ondertekening van de aftekenlijst bij aflevering op Opdrachtgever over. Aflevering geschiedt niet verder dan achter de eerste deur met communicatiemogelijkheden met de Opdrachtgever.
6.3 Opdrachtgever is verplicht aan Hoe B.V. alle medewerking te verlenen en alle voorzieningen te treffen die voor een goede levering van de Producten vereist is/zijn. Het afleveradres c.q. de losplaats moet goed bereikbaar zijn voor die transportmiddelen, die voor leveranties algemeen gebruikelijk zijn. Vervoer of verplaatsing op het terrein en/of binnen de bedrijfsruimten van de Afnemer is niet in vorenbedoelde aflevering begrepen en geschiedt voor risico van de Koper.
6.4 De door Hoe B.V. aangegeven leveringsdag is naar beste weten vastgesteld en zal zoveel mogelijk in acht worden genomen. Hoe B.V. is echter niet gebonden aan leveringsdata die vanwege omstandigheden die zich na het sluiten van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. In geval van overschrijding van leveringsdata is Hoe B.V. niet aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade en heeft Opdrachtgever geen enkele mogelijkheid om Overeenkomst te ontbinden of op te schorten.
6.5 Indien de met Opdrachtgever schriftelijk overeengekomen leverdatum niet wordt gehaald of niet gehaald dreigt te worden, wordt Opdrachtgever hiervan per e-mail, fax, brief of telefoon op de hoogte gesteld. Opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Opdrachtgever Hoe B.V. schriftelijk middels een aangetekend schrijven in gebreke te stellen. Ingeval van extra werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever buiten de oorspronkelijke opdracht is Hoe B.V. niet meer aan de overeengekomen levertijden gehouden. Bij overschrijding van de leverdatum heeft Hoe B.V. het recht een nieuwe leverdatum vast te stellen. Opdrachtgever heeft ook in dat geval geen recht op vergoeding van enige door hem geleden schade.
6.6 Indien en voor zover de Opdrachtgever de Producten niet of niet tijdig in ontvangst neemt dan wel laat nemen, is Hoe B.V. gerechtigd de bestelling te annuleren. In dat geval zal Opdrachtgever hieromtrent worden geïnformeerd en worden de verschuldigde bezorgkosten in rekening gebracht. Indien Hoe B.V. besluit de Producten opnieuw aan te bieden op een opnieuw vast te stellen leveringsdag, zullen de verschuldigde bezorgkosten voor het opnieuw aanbieden in rekening worden gebracht.
6.7 Hoe B.V. behoudt zich het recht voor om de wijze waarop de Producten worden afgeleverd als ook de aflevertijdstippen te wijzigen.
6.8 Indien er bij aflevering sprake is van breuk van een of meerdere artikelen is Opdrachtgever alsnog verplicht tot afname. Echter, Opdrachtgever dient wel het gehele factuurbedrag te voldoen. Producten waarbij breuk is geconstateerd worden binnen 5 werkdagen aan Opdrachtgever gecrediteerd.
6.9 Bij afleveren dienen Producten in ontvangst genomen te worden door Opdrachtgever of een in diens opdracht handelende derde. Bevat een bestelling gedistilleerd en/of alcoholhoudende drank, dan moet bij de aflevering hiervan de ontvanger meerderjarig zijn. Hierbij geldt een leeftijdsgrens van tenminste 18 jaar.
6.10 De Producten worden pas bij Opdrachtgever afgeleverd indien het volledig overeengekomen bedrag voldaan is. Tenzij anders nadrukkelijke schriftelijk overeengekomen.

7.              Eigendomsvoorbehoud
7.1 Het eigendom van de Producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering pas over op Opdrachtgever na volledige voldoening door Opdrachtgever van al hetgeen Hoe B.V. als tegenprestatie krachtens de Overeenkomst voor geleverde Producten, alsmede wegens tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtgever van deze te vorderen heeft, mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.
7.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te vervreemden of aan derden enig beperkt recht daarop te verlenen. De Producten mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor de betaling van een vordering van een derde. Het is Opdrachtgever slechts toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen.
7.3 Indien Opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichting jegens Hoe B.V. tekort schiet of Hoe B.V. goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichting tekort zal schieten, is Hoe B.V. gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten zonder enige ingebrekestelling terug te nemen en daartoe de plaats waar deze Producten zich bevinden te betreden.
7.4 Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten, zolang de eigendom niet op Opdrachtgever is overgegaan, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Hoe B.V. te bewaren. Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van Opdrachtgever, dient Opdrachtgever de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator onmiddellijk te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van Hoe B.V.. Opdrachtgever staat er voor in dat een beslag op de Producten onverwijld wordt opgeheven.
7.5 Indien en zolang Hoe B.V. eigenaar van de artikelen is, zal de Opdrachtgever Hoe B.V. onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen wanneer artikelen in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de artikelen. Bovendien zal de Opdrachtgever Hoe B.V. op Hoe B.V.’s eerste verzoek mededelen waar de artikelen, waarvan Hoe B.V. eigenaar is, zich bevinden.
7.6 Indien en voor zover de Opdrachtgever de overeengekomen prijs voor de geleverde artikelen niet heeft betaald, is de Opdrachtgever, indien hij de door de Hoe B.V. geleverde artikelen aan een derde heeft doorgeleverd, verplicht op het eerste verzoek van Hoe B.V. alle noodzakelijke medewerking te verlenen aan de vestiging van een pandrecht ten behoeve van Hoe B.V. op alle vorderingen van de Opdrachtgever op die derde uit hoofde van die doorlevering, zulks onverminderd de overige rechten van Hospa Shot uit hoofde van de Overeenkomst of de wet.
7.7 Door het aangaan van Overeenkomst, geeft Opdrachtgever toestemming om het gemaakte Ontwerp van Opdrachtgever te publiceren op de door Hoe B.V. gewenste uitingen als bijvoorbeeld haar website, folders, brochures, posters en/of andere uitingen. Opdrachtgever vrijwaart Hoe B.V. van intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtgever van beeldmerken of andere uitingen en kan Hoe B.V. hier immer verantwoordelijk voor stellen.
7.8 Voor het geval dat Hoe B.V. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Hoe B.V. of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Verkoper zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

8.              Overmacht
8.1 Er is sprake van overmacht aan de zijde van Hoe B.V. indien de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd -al dan niet tijdelijk- door omstandigheden gelegen buiten de invloedssfeer van Hoe B.V.. Als overmacht worden onder meer beschouwd: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen in het productieproces van Hoe B.V. en/of de Toeleverancier, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij Hoe B.V. en/of bij Toeleverancier, storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de Overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en/of natuurrampen, alsmede wanprestatie door de Toeleverancier waardoor Hoe B.V. zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever niet (meer) kan nakomen.
8.2 Ingeval overmacht langer voortduurt dan 45 dagen, hebben beide partijen het recht de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, dat is voor het gedeelte waarop de overmacht betrekking heeft, op te schorten dan wel de Overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder daardoor tot enige schadevergoeding uit welke hoofden ook gehouden te worden.
8.3 Hoe B.V. is gerechtigd van Opdrachtgever betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn verricht voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheden is gebleken.

9 .             Garantie en Reclame
9.1 Op Producten door Hoe B.V. aan Opdrachtgever geleverd, geldt de inhoud en de omvang van de garantie, de garantietermijn en de (overige) garantievoorwaarden zoals gesteld door die Toeleveranciers. Hoe B.V. is nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de Opdrachtgever gehouden dan waarop Hoe B.V. ten opzichte van die toeleveranciers aanspraak kan maken. Dit geldt ook voor Producten die de merknaam van de Opdrachtgever dragen. Voor Hoe B.V.'s eigen merkartikelen gelden de garantievoorwaarden in lid 5 van dit artikel.
9.2 Opdrachtgever is verplicht de Producten direct na aflevering te inspecteren op gebreken. Geconstateerde gebreken dienen onverwijld, doch uiterlijk binnen 48 uur na levering schriftelijk aan Hoe B.V. te worden gemeld. Wordt binnen deze termijn geen gebrek gemeld, dan vervalt elke aanspraak jegens Hoe B.V. ter zake van enig gebrek.
9.3 Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in artikel 9 lid 2 gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd moeten onmiddellijk na constatering, doch uiterlijk binnen twee weken na aflevering aan Hoe B.V. worden gemeld.
9.4 Na het constateren van enig gebrek is Opdrachtgever verplicht om na het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende artikelen onmiddellijk te staken en voorts om het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van verdere schade.
9.5 De garantie op Hoe B.V. 's eigen merkartikelen houdt in dat artikelen die materiaal en/of constructiefouten vertonen binnen de gestelde garantietermijn naar keuze van Hoe B.V. gratis worden gerepareerd, vervangen of dat de koopprijs van deze artikelen aan de Opdrachtgever wordt gerestitueerd. De garantietermijn is afhankelijk van het artikel en wordt door Hoe B.V. per artikel (soort) bepaald. Een aldus vervangen c.q. teruggenomen artikel wordt (weer) eigendom van Hoe B.V. en dient bij Hoe B.V. te worden ingeleverd.
9.6 Buiten de garantie vallen gebreken aan de artikelen, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage of door enige van buiten afkomende oorzaak.
9.7 Er geldt geen recht op garantie indien het artikel verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoe B.V. (enige) herstelwerkzaamheden of wijzigingen aan het artikel zijn verricht c.q. aangebracht tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van het artikel, dit naar oordeel van Verkoper.
9.8 Indien Opdrachtgever een beroep doet op een door Hoe B.V. gegeven garantie, dient de Opdrachtgever binnen veertien dagen na ontvangst door Hoe B.V. van het beroep op garantie, Hoe B.V. in staat te stellen het desbetreffende artikel te onderzoeken, naar keuze van Hoe B.V. op de plaats waar het artikel zich bevindt of op het bedrijf van Hoe B.V. in Nederland bij gebreke waarvan de Opdrachtgever geen rechten kan ontlenen aan de garantie, tenzij gedragingen c.q. het nalaten van de Opdrachtgever een verval van diens rechten op garantie niet, naar het oordeel van Hoe B.V. zou rechtvaardigen.
9.9 Indien Hoe B.V. onder de garantie materiaal- en/of constructiefouten heeft doen herstellen, het desbetreffende artikel heeft vervangen, of de koopprijs heeft gerestitueerd is zij ter zake van haar garantieverplichtingen volledig gekweten en zal Verkoper niet tot enige verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.
9.10 Aan het in behandeling nemen van een klacht kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
9.11 Hoe B.V. is niet gehouden gekochte Producten te retourneren, indien het artikel, naar het oordeel van Hoe B.V. gebruikt of beschadigd is, of enige veranderingen heeft ondergaan.
9.12 Retourneren van Producten, kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoe B.V., onder de door Hoe B.V. te bepalen voorwaarden. De te retourneren Producten dienen in originele staat en in originele verpakking, op kosten van Opdrachtgever, aan Hoe B.V. terug te worden gestuurd.
9.13 U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren, mits de verzegeling niet verbroken is en niet gebruikt is. Bij verbreking van de verzegeling is uw bestelling definitief en kan deze niet meer geretourneerd worden. Mocht u gebruik maken van uw herroepingsrecht, dan heeft u na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen minimaal 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@pronkshots.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

10.           Aansprakelijkheid en vrijwaring
10.1 Hoe B.V. is slechts aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van gebreken in de door hem geleverde Producten en de door hem verrichte werkzaamheden, anders dan de schade aan de geleverde Producten zelf, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Hoe B.V. of door opzet van werknemers van Hoe B.V.. De aansprakelijkheid van de Hoe B.V. jegens de Opdrachtgever is beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “garanties” is geregeld.
10.2 Hoe B.V. is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Opdrachtgever of een derde mocht lijden ter zake van (het gebruik van) de Producten, hieronder mede begrepen bedrijfs-, milieu-, gevolg, immateriële of indirecte schade.
10.3 Indien Hoe B.V., om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde betreffende de gebrekkige Producten waardoor de schade is veroorzaakt. Bij levering in gedeelten is Verkoper tot ten hoogste het betreffende gedeelte van het factuurbedrag gehouden schade te vergoeden.
10.4 Opdrachtgever vrijwaart Hoe B.V. en zijn personeel dan wel door of vanwege Hoe B.V. tewerkgestelde personen voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door die derden geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdend met door Hoe B.V. geleverde Producten.
10.5 De aansprakelijkheidsuitsluiting in de leden 1,2,3 en 4  blijft buiten toepassing indien schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Hoe B.V. of haar leidinggevend personeel of aansprakelijkheid voortvloeiende uit Titel 3 afdeling 3 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
10.6 Tenzij schade is veroorzaakt door opzet/grove schuld van Hoe B.V. of aansprakelijkheid voortvloeit uit Titel 3 Afdeling 3 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, zal de Opdrachtgever Hoe B.V. vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Producten en zal hij Hoe B.V. alle schade, waaronder begrepen (juridische) adviseurkosten, vergoeden die Hoe B.V. lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.
10.7 Hoe B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van storingen of andere niet door Hoe B.V. (te) voorziene problemen met het gebruikte communicatiemiddel.
10.8 De Website van Hoe B.V. is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld, desondanks is Hoe B.V. niet verantwoordelijk voor eventuele verschillen tussen afbeeldingen en beschrijvingen die op de Website staan afgebeeld en het fysieke Product. Opdrachtgever kan derhalve geen schadevergoeding eisen in welke vorm dan ook. Verkoper zal alles doen, voor zover dat redelijkerwijs binnen haar macht ligt, om personen die geen toegang hebben tot de website te weren van de website.


11.           Toeleveranciers
11.1 Alle bedingen, bepalingen en/of voorwaarden van een Toeleverancier met betrekking tot Producten die het onderwerp zijn van een Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Hoe B.V., zijn onverkort op de Overeenkomst van toepassing.

12.           Privacy
12.1 Door de Opdrachtgever ingevoerde persoonsgegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor uitvoering van de Overeenkomst.
12.2 Persoonsgegevens zullen, indien Opdrachtgever hier geen toestemming voor heeft gegeven, niet aan derden worden gegeven anders dan benodigd voor de primaire bedrijfsvoering van Verkoper.
12.3 Op deze gegevens is de Wet Persoonsregistraties of de opvolger van deze wet van toepassing.  
12.4 Hoe B.V. krijgt van Opdrachtgever toestemming de persoonlijke data, zoals door haar verkregen van Opdrachtgever, alswel data over aankopen door Opdrachtgever bij Hoe B.V. gedaan, te bewerken voor het in stand houden van de relatie tussen Opdrachtgever en Hoe B.V., in het bijzonder door de afnemer te informeren over actuele informatie van of aanbiedingen bij Hoe B.V., tenzij hiervoor door Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk geen toestemming voor wordt verleend.
12.5 Opdrachtgever kan te allen tijde inzage krijgen in de gegevens van Opdrachtgever die zijn opgenomen in het bestand van Hoe B.V.. Opdrachtgever is verplicht om wijzigingen of correcties op deze gegevens schriftelijk te melden aan Hoe B.V. op het moment dat deze zich voordoen.

13.           Toepasselijk recht en geschillen
13.1 Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en uitvoering van Overeenkomsten door Hoe B.V. is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken, Wenen 11 april 1980 (CISG), is uitdrukkelijk uitgesloten.
Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht onverminderd het recht van Verkoper om opdrachtgever in het arrondissement van diens vestiging in rechte te betrekken.
13.2 Een geschil is aanwezig als een der partijen aangeeft dat zulks het geval is.
13.3 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende Voorwaarden zelf en haar uitleg en uitvoering, zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen, voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan, worden beslecht door de daarvoor bevoegde rechter.
13.4 Het artikel in 14.3 bepaalde laat onverlet het recht van partijen om het geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde rechter, dan wel te laten beslechten door middel van arbitrage of bindend advies.

14.           Intellectuele eigendom
14.1 Opdrachtgever verkrijgt geen rechten van Intellectuele eigendom met betrekking tot de Producten.
14.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd om logo's, tekeningen, vormgevingen of andere herkenningstekens op en van Producten te wijzigen, te verwijderen en/of na te maken. Alle logo's tekeningen en andere vormgevingen op en van Producten, alsmede verwijzingen daarnaar op Internet en in brochures en catalogi blijven, voor zover deze onderwerp zijn van enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom, eigendom van Hoe B.V. dan wel van de rechthebbende. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
14.3 Hoe B.V. verklaart dat naar haar beste weten de Producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op dergelijke rechten, kan Hoe B.V. zo nodig de desbetreffende Producten vervangen, wijzigen of terugvorderen, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Opdrachtgever heeft uitsluitend het recht de Overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.
14.4 Opdrachtgever zal Hoe B.V. onmiddellijk in kennis stellen van enig aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten. In geval van een dergelijke aanspraak is alleen Verkoper bevoegd daartegen mede namens Opdrachtgever verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, danwel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Opdrachtgever zal zich van al zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen zal Opdrachtgever Hoe B.V. zijn medewerking verlenen.
14.5 Opdrachtgever vrijwaart Hoe B.V. voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Afnemer verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
14.6 Indien Opdrachtgever aan Hoe B.V. informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, electronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

15.           Overdracht van rechten
15.1 Het is Hoe B.V. toegestaan de uit enige Overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende rechten aan derden over te dragen.
15.2 Opdrachtgever is slechts bevoegd rechten aan derden over te dragen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoe B.V..

16.           Ontbinding
16.1 Hoe B.V. behoudt zich het recht voor alle aan hem verschuldigde bedragen terstond op te eisen, indien:
a. Het faillissement van de Opdrachtgever is aangevraagd of uitgesproken
b. De Opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel deze is verleend
c. De Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het beheer over zijn vermogen verliest
d. Het door de Opdrachtgever uitgeoefende bedrijf wordt gestaakt of aan een derde wordt overgedragen, daaronder begrepen de inbreng in een andere rechtspersoon of vennootschap onder firma
e. De Opdrachtgever komt te overlijden of – zo deze een rechtspersoon of vennootschap onder firma is – ingeval van liquidatie of ontbinding.
16.2 Indien Opdrachtgever om wat voor reden dan ook overeenkomst ontbindt, zij wij genoodzaakt 20 % orderkosten in rekening te brengen. Indien reeds ontwerp is gemaakt bedraagt dit 35 %. Bij annulering order bij levering is dit 100 % van het overeengekomen bedrag.

17.           Slotbepalingen
17.1 Van de Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij nadere schriftelijke Overeenkomst.
17.2 Partijen zijn niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde. Partijen zullen een dergelijke toestemming niet zonder genoegzame reden weigeren.
17.3 Mondelinge afspraken en/of toezeggingen binden Hoe B.V. slechts voor zover deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.
17.4 Indien één of meer van de bepalingen van de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk door een bevoegde recht zullen worden vernietigd, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen, c.q. het resterende gedeelte daarvan, niet aan. Partijen zullen in dat geval jegens elkaar gehouden zijn de ongeldige bepalingen in onderling overleg te vervangen voor nieuwe bepalingen waarvan de strekking zoveel mogelijk dient te overeen te komen met hetgeen de partijen oorspronkelijk bij het stuk van de Overeenkomst hebben beoogd.
17.5 Al hetgeen vermeld of geplaatst in de brochures is onder voorbehoud van druk- en of zetfouten. Hoe B.V. behoudt zich het recht voor om op basis hiervan andere tarifering te hanteren. Er kunnen daarmee dan ook geen rechten ontleen worden aan hetgeen gesteld in de brochures.

Groningen, 22 november 2011 
 

 

 

Pronkshots - De Feest Artikelen Van Nederland

 

Alle bedragen zijn inclusief BTW Powered by CCV Shop software webshop
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.

Welkom op de webshop als u ouder bent dan de toegestane leeftijd.